Územné konanie

Prečo je doležité uzemné rozhodnutie pre vydanie vášho stavebného povolenia ?

Územné rozohodnutie

V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie vrátane architektonických a urbanistických hodnôt v území, a rozhodne o námietkach účastníkov konania. V rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených prípadoch stavebný úrad môže vyhradiť predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti; podľa nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia.

Rozhodnutie o umiestnený stavby 

Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok na umiestnenie stavby na ňom a určujú sa podmienky a požiadavky na obsah projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia. K vydaniu územného rozhodnutia je potrebné doložiť príslušné stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, doklady, dokumenty a súhlasy prípadných účastníkov tohto konania. Každá stavba je špecifická, či už z hľadiska stavebného riešenia alebo z hľadiska umiestnenia v danom území, preto sa každá stavba posudzuje osobitne a z tohto dôvodu sa v konkrétnych konaniach vyskytujú rozličné nároky na zabezpečenie rôznych podkladov a dokumentov na úspešné vydanie územného rozhodnutia.

Nechajte Vaše starosti na nás

Náš tím Vám poskytne profesionálne služby,  ktoré celý proces uľahčia a zabezpečia Vám všetky obligatórne náležitosti a procesné úkony potrebné pre vydanie územného rozhodnutia, a to bez akýchkoľvek Vašich starostí a neprimerane veľkých finančných nákladov.

 

Kontaktujte nás

Valient s.r.o.

Žilina
Potočná 308/22
Telefón: +421 0915 511 175

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Maté otázky ?

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte telefonicky na tel.: +421 915 511 175 alebo využite na náš kontaktný formulár umiestnený po ľavej strane a my sa Vám v čo možno najkratšej chvilí pokusime odpovedať.