Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Valient s. r. o.

(ďalej tiež len „VOP“ alebo „obchodné podmienky“) uzatvorené v súlade so Zákonom číslo 40/1964 Zb. Občianský zákonník a v súlade so Zákonom číslo 513/1991 Zb Obchodný zákonník

 Článok I.

Všeobecné ustanovenia


 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi poskytovateľom elektronických služieb a príjemcom elektronických služieb a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí elektronických služieb.
 2. Poskytovateľom je spoločnosť Valient, s.r.o., so sídlom Potočná 308/22, 010 04 Žilina, IČO: 53063589, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina., oddiel: Sro, vložka: 74761/L (ďalej len „poskytovateľ“).
 3. Objednávateľom elektronických služieb je fyzická osoba alebo právnická osoba ako príjemca elektronických služieb, ktorá využíva elektronické služby výhradne na účel podnikania (ďalej len „objednávateľ“).
 4. Elektronické služby sú služby poskytované prostredníctvom internetového portálu www.valient.sk alebo jeho jazykových mutácií (ďalej len „internetový portál“ alebo „aplikácia“), ktorého je poskytovateľ prevádzkovateľom (ďalej len „služby“). Za služby sa považujú aj tie služby podľa čl. 9 týchto VOP, ktoré nie sú elektronickými službami.
 5. Zmluva o poskytnutí elektronických služieb je zmluva, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorá je uzavretá elektronickými prostriedkami na diaľku medzi poskytovateľom a objednávateľom v súlade s Článkom 2 VOP (ďalej len „zmluva o poskytovaní služieb“ alebo len „zmluva“). Zmluvou podľa týchto VOP sa rozumie aj zmluva o poskytovaní služieb, ktorá nie je uzavretá na diaľku, ak sa týka služieb podľa čl. 9 týchto VOP, ktoré nie sú elektronickými službami.
 6. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 215.


Článok II.

Objednávka a uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb


 1. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom vzniká momentom odoslania objednávky uskutočnenej objednávateľom prostredníctvom internetového portálu použitím príslušného pokynu „objednaj“ resp. tlačidla označujúceho úkon objednania (napr. „odoslať“, „objednať“, „dokončiť“ a podobne), s výnimkou pokynu resp. tlačidla „nezáväzná objednávka“ alebo iného označenia nezáväznosti úkonu, za podmienok riadneho, pravdivého a úplného uvedenia všetkých údajov v objednávke, vyžadovaných internetovým portálom (v príslušnom formulári) a úhrady príslušnej ceny za službu; V prípade, ak aj neboli všetky údaje uvedené objednávateľom riadne a úplne, je poskytovateľ oprávnený považovať takúto objednávku za riadne uskutočnenú, ak ju potvrdí.
 2. mluvný vzťah tiež vzniká úhradou príslušnej ceny za službu v prípade, ak nebola objednávka odoslaná prostredníctvom internetového portálu ale inými elektronickými prostriedkami prípadne ak bola objednávka doručená poskytovateľovi v písomnej podobe. Podmienkou je riadne, pravdivé a úplne uvedenie všetkých údajov vyžadovaných internetovým portálom (v príslušnom formulári) alebo vyžadovaných iným formulárom odoslaným objednávateľovi emailom, inými elektronickými prostriedkami (ďalej spoločne len „email“) alebo inak doručeným. V prípade, ak aj neboli všetky údaje uvedené objednávateľom riadne a úplne, je poskytovateľ oprávnený považovať takúto objednávku za riadne uskutočnenú, ak ju potvrdí.
 3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom sú tieto VOP platné v čase odoslania objednávky alebo v čase ich odoslania objednávateľovi prostredníctvom emailu (ak nejde o odoslanie objednávky prostredníctvom internetového portálu) alebo v čase, kedy sa s nimi objednávateľ mohol oboznámiť pri objednávaní služby.
 4. Nezáväzná objednávka alebo obdobná forma kontaktovania poskytovateľa objednávateľom sa považuje iba za žiadosť o zaslanie informácií o poskytovaných službách.
 5. Uzavretie zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom potvrdí poskytovateľ akceptačným emailom, v ktorom uvedie, že objednávku potvrdzuje. Potvrdenie objednávky môže poskytovateľ vziať dodatočne späť.


Článok III.

Zmena zmluvy


 1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomne alebo elektronickými prostriedkami, a to na základe dohody zmluvných strán.


Článok IV.

Zrušenie zmluvy


 1. Objednávateľ je oprávnený zrušiť zmluvu kedykoľvek po jej vzniku, a to zaplatením odstupného vo výške 20% z celkovej ceny služby (bez prípadného súdneho alebo správneho poplatku). Na účel úhrady odstupného je poskytovateľ oprávnený započítať sumu odstupného s platbou objednávateľa za akúkoľvek službu realizovanou pred zrušením zmluvy. V prípade ak dôjde k takémuto zrušeniu zmluvy po úhrade ceny za službu zo strany objednávateľa, je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi prijatú cenu zníženú o sumu odstupného uvedeného v predchádzajúcej vete, spolu so všetkými písomnosťami, ktoré od objednávateľa prijal. V prípade ak dôjde k takémuto zrušeniu zmluvy po úhrade správneho a/alebo súdneho poplatku poskytovateľom, objednávateľ nemá nárok na vrátenie takéhoto správneho a/alebo súdneho poplatku a poskytovateľ je povinný vrátiť objednávateľovi prijatú cenu zníženú o sumu odstupného uvedeného v prvej vete tohto odseku a o sumu zaplateného správneho a/alebo súdneho poplatku, spolu so všetkými písomnosťami, ktoré od objednávateľa prijal.
 2. Objednávateľ je oprávnený zrušiť zmluvu formou emailu alebo písomne, vždy s uvedením čísla objednávky, ktorú ruší.
 3. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť zmluvu po jej vzniku formou emailu alebo neprijať alebo nepotvrdiť objednávku
 4. a) v prípade chybne vyplnených údajov, chýbajúcich údajov alebo iných nezrovnalostí v objednávke, pokiaľ ani po výzve poskytovateľa na ich doplnenie alebo odstránenie nedôjde k bezodkladnému odstráneniu týchto nedostatkov,
 5. b) v prípade, ak sa ukáže, že ktorékoľvek z vyhlásení uvedených v čl. 5, bod 5.5, 5.8 a 5.9 týchto VOP nie je pravdivé alebo ak nie sú splnené zákonom stanovené podmienky pre poskytnutie služby zo strany objednávateľa (napríklad, že záujemca o živnostenské oprávnenie nespĺňa všeobecné alebo osobitné podmienky spôsobilosti vykonávať živnosť a podobne).
 6. c) ak dôjde k odvolaniu súhlasu podľa čl. 10 týchto VOP.
 7. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť zmluvu po jej vzniku alebo neprijať alebo nepotvrdiť objednávku formou emailu alebo písomne.
 8. V prípade takéhoto zrušenia zmluvy je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi prijatú cenu služby zníženú o sumu zaplateného správneho alebo súdneho poplatku, ak boli zaplatené, spolu so všetkými písomnosťami, ktoré od objednávateľa prijal.


Článok V.

Spôsob poskytnutia služby poskytovateľom


 1.  Objednávateľ sa riadi pokynmi zverejnenými na internetovom portáli a doručenými emailom, pričom pokyny zaslané emailom majú v prípade pochybností prednosť.
 2. Poskytovateľ je povinný poskytovať služby s profesionálnou starostlivosťou a v súlade s údajmi a informáciami poskytnutými objednávateľom prostredníctvom internetového portálu alebo inak (napr. emailom, telefonicky a pod.). Poskytovateľ nie je viazaný pokynmi objednávateľa, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ich obchádzajú.
 3.  Poskytovateľ je povinný informovať o všetkých dôležitých krokoch pri poskytnutí služby.
 4. Ak je pre splnenie povinností poskytovateľa nevyhnutná súčinnosť zo strany objednávateľa, je objednávateľ povinný poskytnúť takúto súčinnosť bezodkladne na výzvu poskytovateľa, najmä, ale nie výlučne, v prípadoch ak poskytovateľ požiada objednávateľa o zaslanie upresňujúcich, správnych alebo dodatočných informácií a údajov k objednávke.
 5. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií (vrátane dokumentov) zadaných a zaslaných prostredníctvom internetového portálu alebo inak poskytnutých poskytovateľovi a vyhlasuje, že sú pravdivé.
 6. Ak sa vyžaduje podpis dokumentu, zaväzuje sa objednávateľ podpísať takýto dokument vlastnoručne, prípadne vlastným kvalifikovaným elektronickým podpisom. Pokiaľ osoba oprávnená podpísať predmetný dokument nie je totožná s objednávateľom, zaväzuje sa objednávateľ zabezpečiť vlastnoručný podpis oprávnenej osoby.
 7. 5.7 Na internetovom portáli v kroku „kontrola“ je objednávateľ povinný ešte raz skontrolovať správnosť všetkých ním zadaných údajov a
 8. a) potvrdiť správnosť údajov alebo
 9. b) opraviť údaje vrátením sa späť na príslušný krok, vykonaním príslušnej zmeny a následným uložením zmeny a následne potvrdiť správnosť opravených údajov, v kroku „kontrola“.
 10. Objednávateľ vyhlasuje, že na majetok záujemcu o živnostenské oprávnenie ako aj na majetok spoločníkov a konateľov s.r.o. nebol ukončený konkurz alebo že návrh na konkurz nebol zamietnutý pre nedostatok majetku.
 11. Objednávateľ tiež vyhlasuje, že záujemcovi o živnostenské oprávnenie ani spoločníkom, konateľom s.r.o. ani zodpovedným zástupcom nebol súdom ani správnym orgánom uložený trest zákazu činnosti týkajúci sa prevádzkovania živností.
 12. Spracúvanie emailovej adresy za účelom doručovania noviniek a/alebo marketingových informácií sa vykonáva na základe súhlasu. Súhlas objednávateľa sa nevyžaduje, ak ide o priamy marketing vlastných podobných služieb poskytovateľa za podmienok stanovených v § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov; objednávateľ je oprávnený sa kedykoľvek odhlásiť z odberu týchto noviniek a/alebo marketingových informácií prostredníctvom emailu na adrese www.valient.sk
 13. Objednávateľ súhlasí s uvedením a zverejnením jeho obchodného mena alebo obchodného mena spoločnosti ktorej založenie alebo zmeny objednal a názov obce, v ktorej majú sídlo, v referenciách poskytovateľa (to zn. subjekty, ktoré využili služby poskytovateľa) na internete alebo v inak. Tento súhlas môže kedykoľvek odvolať emailom na adrese www.valient.sk
 14. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať služby aj prostredníctvom tretej osoby.
 15. Poskytovanie služieb založenie firmy (s. r. o.), zmeny v spoločnosti (s. r. o.), založenie občianskeho združenia a ďalšie služby prebieha tak, že údaje, ktoré objednávateľ zadá do online aplikácie (stránka www.valient.sk), systém na pokyn objednávateľa, ktorým je odoslanie objednávky, automaticky spojí so všeobecnými vzorovými dokumentmi, ktoré boli vyhotovené spoločnosťou LEG , advokátska kancelária, s. r. o., a tak vygeneruje a zašle objednávateľovi potrebné listiny na podpis zo strany osôb v nich uvedených, ktorý podpis zabezpečí objednávateľ.
 16. V nadväznosti na predchádzajúci bod, v prípade ak objednávateľ v rámci objednávky, pred jej odoslaním poskytovateľovi, požiada aj o podanie príslušných listín vygenerovaných aplikáciou na príslušný štátny orgán, berie objednávateľ na vedomie, že takéto podanie neuskutočňuje poskytovateľ, ale poskytovateľ obstará túto službu u spoločnosti LEG, advokátska kancelária, s. r. o., ktorá ju vykoná bezplatne. Cena za obstaranie takejto služby je zahrnutá v cene za službu. Objednávateľ sa na rovnakom mieste v online formulári môže rozhodnúť, že príslušné podanie uskutoční sám alebo prostredníctvom ním zvoleného advokáta. V takomto prípade jemu alebo ním zvolenému zástupcovi poskytne poskytovateľ potrebnú súčinnosť.


Článok VI.

Čas dodania služby


 1. Všeobecná dodacia lehota objednanej služby je 10 pracovných dní, pokiaľ nie je na internetovom portáli uvedené inak. Táto lehota začína plynúť dňom doručenia kompletných a správnych informácií, údajov a platných a podpísaných dokumentov (listín) zo strany objednávateľa poskytovateľovi potrebných pre poskytnutie služby.
 2. Dodacia lehota nie je pre poskytovateľa záväzná, pokiaľ príde k nedodržaniu zákonnej lehoty zo strany príslušných štátnych orgánov a úradov a/alebo pokiaľ bude proces predĺžený na základe úkonu/ov príslušných štátnych orgánov a úradov a/alebo pokiaľ nastanú neočakávané právne alebo faktické skutočnosti, ktoré poskytovateľ nemohol vopred ovplyvniť, alebo pokiaľ dôjde k omeškaniu prípadne pochybeniu na strane objednávateľa.
 3. Dodacia lehota sa predlžuje o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti a/alebo so splnením svojich povinností.
 4. Poskytovateľ si ďalej vyhradzuje právo predĺžiť termín dodania služby objednávateľovi v závislosti od množstva prijatých objednávok tretích osôb v relevantnom období. O tejto skutočnosti je poskytovateľ povinný objednávateľa bezodkladne informovať.

Článok VII.

Zodpovednosť


 1. Služby poskytované poskytovateľom nie sú právnym poradenstvom ani právnymi službami podľa osobitných predpisov. Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a sumarizačný charakter a sú voľne dostupné v právnych predpisoch SR alebo na internete. V prípade záujmu objednávateľa o právne poradenstvo, poskytovateľ odporúča objednávateľovi obrátiť sa na advokáta z radov Slovenskej advokátskej komory prípadne na notára z radov Notárskej komory Slovenskej republiky.
 2. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za informácie, ktoré sú súčasťou obsahu internetového portálu. Články uverejnené na internetovom portáli sú chránené autorským právom a informácie v nich uvedené predstavujú názory autorov.
 3. Informácie, ktoré objednávateľ poskytne prostredníctvom objednávkového formulára, resp. internetového portálu alebo inak, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a objednávateľ ani iná osoba nie je oprávnená ďalej poskytovať ich tretím osobám ani komerčne využívať v rozpore z týmito VOP.
 4. Objednávateľ berie na vedomie, že služby sú vykonávané prevažne prostriedkami elektronickej komunikácie. Poskytovateľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú priamo alebo nepriamo v súvislosti so zariaďovaním záležitostí v dôsledku použitia technického vybavenia poskytovateľa, hardwaru, softwaru, telefonických liniek, pripojenia prostredníctvom internetovej siete alebo diaľkovým elektronickým prenosom dát.
 5. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú užívateľovi alebo tretím osobám v dôsledku nesprávneho, nedovoleného alebo protiprávneho užívania internetového portálu.
 6. V prípade, ak si objednávateľ zvolí podanie listín na príslušný štátny orgán, čo znamená bezplatné právne zastúpenie advokátskou kanceláriou, doručí podpísané listiny poskytovateľovi osobne, poštou alebo elektronickými prostriedkami (vybavené kvalifikovaným elektronickým podpisom), aby poskytovateľ mohol obstarať príslušné služby. Objednávateľ berie na vedomie, že poskytovateľ prijaté listiny nekontroluje, neupravuje, nemení ani nespisuje, a tak neberie zodpovednosť za prípadné úpravy listín zo strany objednávateľa po ich vygenerovaní aplikáciou a zaslaní objednávateľovi. Na požiadanie objednávateľa však služby takéhoto charakteru môže poskytovateľ obstarať u advokáta.
 7. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov internetového portálu.


Článok VIII.

Reklamácie


 1. Objednávateľ je povinný upozorniť poskytovateľa emailom (info@valient.sk) na nesúlad poskytovanej služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí.
 2. V prípade, ak objednávateľ nie je spokojný s poskytnutou službou, môže poskytovateľovi podať emailom (info@valient.sk) alebo poštou na korešpondenčnú adresu poskytovateľa reklamáciu, v ktorej uvedie číslo objednávky a dôvod reklamácie. Reklamácie poskytovateľ vybavuje v pracovných dňoch od 8,00 hod do 16:00 hod a spravidla do desiatich (10) pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie.
 3. Okrem toho, objednávateľ môže uviesť svoj názor poskytovateľovi prostredníctvom tzv. feedback dotazníku alebo feedback emailu, ktorý poskytovateľ zasiela spravidla po poskytnutí služby.
 4. V prípade ak vôbec nedošlo k registrácii firmy alebo zmien vo firme z dôvodu porušenia povinnosti na strane poskytovateľa, zaväzuje sa poskytovateľ vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú objednávateľ poskytovateľovi uhradil, vrátane súdneho poplatku a správneho poplatku. V prípadoch ak vôbec nedošlo k registrácii firmy alebo zmien vo firme z dôvodu porušenia povinnosti ako na strane poskytovateľa tak aj na strane objednávateľa, je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi sumu, ktorú objednávateľ poskytovateľovi uhradil, zníženú o zaplatený súdny poplatok a správny poplatok. V ostatných prípadoch nie je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu služby.


Článok IX.

Služby


 1. Ku dňu vydania týchto VOP poskytovateľ poskytuje najmä, ale nie výlučne, nasledovné služby:
 2. a) Založenie firmy (spoločnosť s ručením obmedzeným). Za podmienok stanovených zmluvou, vrátane týchto VOP, poskytovateľ administratívne zabezpečí úkony smerujúce k založeniu a vzniku obchodnej spoločnosti alebo inej osoby dostupnej v rámci ponúkaných služieb na internetovom portáli (ďalej len „firma“), vrátane zabezpečenia vzorových dokumentov potrebných pre založenie a vznik firmy, poskytnutia súvisiacich a nevyhnutných konzultácií ohľadom použitia aplikácie, obstarania príslušných verejno-právnych oprávnení a zápisu firmy do príslušného registra, ak je na takéto obstaranie a zápis od objednávateľa alebo príslušnej osoby splnomocnený, resp. ak o to objednávateľ v objednávke požiada. Konzultačné služby (podnikateľské poradenstvo) nie sú právnym poradenstvom.
 3. b) Založenie firmy (spoločnosť s ručením obmedzeným) – tzv. Urob si sám. Za podmienok stanovených zmluvou administratívne zabezpečí a odošle poskytovateľ objednávateľovi vygenerované vzorové dokumenty potrebné pre založenie firmy, vrátane poskytnutia súvisiacich a nevyhnutných konzultácií ohľadom použitia aplikácie prípadne použitia iných aplikácií, vrátane štátnych. Konzultačné služby nie sú právnym poradenstvom. Poskytnutie služby je skončené dňom odoslania vygenerovaných vzorových dokumentov objednávateľovi.
 4. c) Zmeny vo firme (v spoločnosti s ručením obmedzeným). Za podmienok stanovených zmluvou, vrátane týchto VOP zabezpečí poskytovateľ úkony smerujúce k registrácii tzv. korporátnych zmien vo firme, podľa požiadaviek objednávateľa a na podklade ním uvedených informácii, vrátane zabezpečenia vygenerovaných vzorových dokumentov potrebných pre uskutočnenie a registráciu zmien firmy, poskytnutia súvisiacich a nevyhnutných konzultácií ohľadom použitia aplikácie a obstarania súvisiacich služieb. Konzultačné služby nie sú právnym poradenstvom.
 5. d) Zmeny vo firme (v spoločnosti s ručením obmedzeným) – tzv. Urob si sám. Za podmienok stanovených zmluvou, vrátane týchto VOP, administratívne zabezpečí a odošle poskytovateľ objednávateľovi vygenerované vzorové dokumenty potrebné k registrácii tzv. korporátnych zmien vo firme, podľa požiadaviek objednávateľa a na podklade ním uvedených informácii, vrátane poskytnutia súvisiacich a nevyhnutných konzultácií ohľadom použitia aplikácie, prípadne iných aplikácií, vrátane štátnych. Konzultačné služby nie sú právnym poradenstvom. Poskytnutie služby je skončené dňom odoslania vygenerovaných vzorových dokumentov objednávateľovi.
 6. e) Predaj firmy. Za podmienok stanovených zmluvou zabezpečí poskytovateľ úkony smerujúce k prevodu obchodného podielu v už zaregistrovanej firme, vrátane zmeny sídla firmy, konateľa, prípadne obchodného mena firmy, a to podľa požiadaviek objednávateľa a na podklade ním uvedených informácii. Súčasťou je zabezpečenie vzorových dokumentov potrebných pre uskutočnenie a registráciu zmien vo firme, ak o to objednávateľ požiada. Konzultačné služby nie sú právnym poradenstvom ale iba poradenstvom ohľadom použitia aplikácie. Súčasťou služby môže byť aj sprostredkovanie predaja firmy alebo obstaranie iných súvisiacich služieb.
 7. f) Ďalšie služby, ktoré poskytovateľ poskytuje sú uvedené na internetovom portáli (napríklad založenie živnosti, zrušenie živnosti, pozastavenie živnosti, zmeny v živnosti, založenie občianskeho združenia a podobne). Ustanovenia čl. 9 vyššie sa na tieto služby vzťahujú primerane.
 8. g) Ďalšie služby, ktoré poskytovateľ poskytuje sú napríklad služby Burza firiem alebo Adresár virtuálnych sídiel, ktoré sú svojim charakterom inzertné sekcie na stretnutie dopytu s ponukou, kde poskytovateľ nezodpovedá za obsah inzerátov ani k nim nezabezpečuje žiadne ďalšie služby.


Článok X.

Ceny


 1. Ceny za služby sa spravujú aktuálnym cenníkom uvedeným na portáli v čase objednania služby a považujú sa za zmluvné ceny.
 2. Ceny uvedené na stránke www.firmaren.sk zahŕňajú DPH. Hotové výdavky, ako napríklad preklady listín, znáša objednávateľ.
 3. V prípade požiadaviek zo strany objednávateľa, ktoré poskytovateľ neposkytuje a/alebo ktoré nie je možné poskytnúť v súlade so zmluvou a týmito VOP a/alebo nie sú uvedené v cenníku poskytovateľa zverejnenom na stránke firmaren.sk, môže objednávateľ požiadať poskytovateľa o obstaranie takýchto požiadaviek/služieb u inej oprávnenej osoby. Ak ide o právnu službu, poskytovateľ objednávateľovi odporučí obrátiť sa na advokáta z radov Slovenskej advokátskej komory a požiadať o poskytnutie právnej rady.
 4. Poskytovateľ môže poskytnúť aj individuálne dojednanú zľavu z cien uvedených v cenníku na stránke firmaren.sk.
 5. Poskytovateľ je oprávnený meniť ceny služieb uverejnením nových cien na internetovom portáli. Tieto nové ceny sa nevzťahujú na služby, ktoré už boli objednané.
 6. V prípade, ak objednávateľ požiada poskytovateľa o obstaranie právnych služieb, ak to zákon umožňuje, cena za obstaranie právnych služieb sa považuje za zahrnutú v cene za službu podľa cenníka poskytovateľa, ktorú poskytovateľ objednávateľovi poskytuje. V ostatných prípadoch vystaví poskytovateľ faktúru za obstaranie právnych služieb alebo, ak poskytovateľ objedná právne služby na svoj účet, objednávateľovi ich refakturuje.Článok XI.

Platobné podmienky


 1. Cena za službu sa uhrádza vopred na základe tzv. predfaktúry, ktorú poskytovateľ vystaví po objednaní služby zo strany objednávateľa (Správne a/alebo súdne poplatky sa rovnako uhrádzajú vopred.). Objednávateľ je povinný uhradiť predfaktúru v lehote splatnosti.
 2. Platba sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet poskytovateľa.
 3. Po úhrade predfaktúry vystaví poskytovateľ riadnu faktúru. Poskytovateľ je povinný vystaviť riadnu faktúru. Objednávateľ súhlasí s vydaním a zaslaním elektronickej faktúry.
 4. Poskytovateľ nieje platcom DPH.
 5. Pri poskytnutí služby prostredníctvom tretej osoby môže byť faktúra vystavená priamo touto treťou osobou.


Článok XII.

Komunikácia


 1.  Objednávateľ súhlasí s komunikáciou najmä prostredníctvom emailovej adresy, telefónneho čísla a poštovej adresy, ktoré poskytne poskytovateľovi. V prípade, ak dôjde k zmene týchto údajov, je objednávateľ povinný oznámiť ich poskytovateľovi. Do momentu oznámenia uvedenej zmeny je pre komunikáciu platný pôvodný údaj.
 2. Informácia alebo listina doručovaná emailom sa považuje za doručenú dňom jej odoslania. Poskytovateľ aj objednávateľ sú z tohto dôvodu povinní denne kontrolovať obsah svojho emailového konta.
 3. Poskytovateľ bude zasielať dokumenty vo formáte *.pdf. Na tento účel sú poskytovateľ aj objednávateľ povinní zabezpečiť aby ich emailové kontá a softwarové a hardwarové vybavenie počítača umožňovalo prijímať a čítať súbory v uvedených formátoch.


Článok XIII.

Osobné údaje


 1. Poskytovateľ, ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje fyzických osôb v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu s objednávateľom za účelom objednávky a poskytnutia služby podľa týchto VOP v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Poskytovateľ spracúva osobné údaje objednávateľa, spoločníkov, členov orgánov a iných osôb, poskytnutých objednávateľom prostredníkom internetového portálu v rozsahu nevyhnutnom k poskytnutiu služby, ktorý zodpovedá zákonným požiadavkám podľa platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov k poskytnutiu služby. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi správne a aktuálne osobné údaje, spolu s písomným súhlasom dotknutých osôb, ktorých osobné údaje objednávateľ poskytuje poskytovateľovi za účelom poskytnutia služby v súlade s § 78 ods. 6 zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania účelu spracúvania.
 3. Osobné údaje poskytovateľ poskytuje spoločnosti LEG, advokátska kancelária, s.r.o., (prípadne inej advokátskej kancelárii, ak si takú objednávateľ zvolí) ktorá poskytovateľovi v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov poskytuje právne služby a zabezpečuje právne podania smerom k štátnym orgánom príslušným pre registráciu a pre vydanie potrebných oprávnení, ktoré sú nevyhnutné k poskytnutiu služby. Ak si objednávateľ objedná virtuálnu adresu svojho sídla, údaje v rozsahu nevyhnutnom na fakturačné účely sa poskytnú aj prenajímateľovi sídla spoločnosti. Poskytovanie sa vykonáva aj voči sprostredkovateľom v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, dodávateľovi IT služieb, poskytovateľovi virtuálneho servera v členskom štáte EÚ, v Nemecku a zmluvnému partnerovi vykonávajúcemu funkciu pobočky v mieste odlišnom od sídla poskytovateľa. Poskytovateľ zároveň využíva služby Dropbox v súlade s rozhodnutím Európskej komisie o primeranosti v rámci štítu na ochranu osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní ani profilovanie sa nevykonáva.
 4. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou; v prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu a poskytnutiu služby. Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu alebo ak súhlas vyžaduje zákon. Udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 5. V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania, oprávnená uplatniť si právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania a právo na prenosnosť osobných údajov v súlade s podmienkami stanovenými uvedenými právnymi predpismi. Právo namietať a právo na to, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania sa vo vzťahu k poskytovaným službám neuplatňuje. Dotknutá osoba má zároveň právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť, resp. návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené GDPR a/alebo zákonom o ochrane osobných údajov.
 6. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajov objednávateľa a ďalších osôb, ktoré mu boli zverené prostredníctvom internetového portálu alebo inak. Poskytovateľ je taktiež povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré mu boli sprístupnené v súvislosti s poskytnutím služieb, s výnimkou použitia pre účely plnenia svojich záväzkov pri poskytovaní služby.


Článok XIV.

Záverečné ustanovenia


 1. Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ako aj vzťahy neupravené týmito VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
 2. Vzhľadom na osobitnú úpravu v týchto VOP, ustanovenia § 5 ods. 3 až 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov sa nepoužijú.
 3. Objednávateľ a/alebo návštevník internetového portálu zakliknutím príslušného poľa s názvom Všeobecné obchodné podmienky potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a že s nimi bezvýhradne súhlasí.
 4. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto VOP.
 5. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovom portáli, to zn. 22.05.2021.